สาขาวิชา

ไมโครคอนโทรลเลอร์

ไมโครคอนโทรลเลอร์

ไมโครคอนโทรลเลอร์

รหัสหนังสือ : 3306227100

จำนวน : 304 หน้า

ผู้แต่ง :สาโรช กล่ำมอญ

ราคาปก : 150 บาท

ส่วนลด : 15 บาท

ราคาพิเศษ : 135 บาท

:: รายละเอียด

หลักสูตรดังกล่าวมุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนระดับฝีมือให้มีสมรรถนะ มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพอิสระเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ หรือประกอบอาชีพอื่นๆ ได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชุดคำสั่งไมโครคอนโทรลเลอร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การใช้โปรแกรมด้วยภาษาเบสิก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เริ่มต้นการพัฒนาโปรแกรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 พอร์ตเอาต์พุตเบื้องต้น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 พอร์ตอินพุตเบื้องต้น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ไมโครคอนโทรลเลอร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 คำสั่งและการติดต่อกับโมดูล LCD

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิตอล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 คีย์สวิตช์แบบเมตริกซ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 เซอร์โวมอเตอร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 อุปกรณ์กำเนิดเสียง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์