สาขาวิชา

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง.

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง.

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง.

รหัสหนังสือ : 3306356110

จำนวน : 280 หน้า

ผู้แต่ง :ไวพจน์ ศรีธัญ

ราคาปก : 150 บาท

ส่วนลด : 15 บาท

ราคาพิเศษ : 135 บาท

:: รายละเอียด

หลักสูตรดังกล่าวมุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนระดับฝีมือให้มีสมรรถนะ มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพอิสระเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ หรือประกอบอาชีพอื่นๆ ได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน

:: สารบัญ