สาขาวิชา

การโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด

การโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด

การโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด

รหัสหนังสือ : 3306218100

จำนวน : 228 หน้า

ผู้แต่ง :สมควร สากำ

ราคาปก : 150 บาท

ส่วนลด : 15 บาท

ราคาพิเศษ : 135 บาท

:: รายละเอียด

หลักสูตรดังกล่าวมุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนระดับฝีมือให้มีสมรรถนะ มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพอิสระเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ หรือประกอบอาชีพอื่นๆ ได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ภาษาคอมพิวเตอร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเขียนขั้นตอนการแก้ปัญหา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การใช้โปรแกรม Visual Studio Express 2012 และการสร้างฟอร์ม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 กระบวนการเขียนโปรแกรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การใช้งานคำสั่งควบคุมโปรแกรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การใช้งานคอนโทรลและกล่องเครื่องมือ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การจัดทำโครงการและการพัฒนาโปรแกรมด้วย Visual C++ Windows Form Application