สาขาวิชา

กรรมวิธีการผลิต

กรรมวิธีการผลิต

กรรมวิธีการผลิต

รหัสหนังสือ : 3306365100

จำนวน : 228 หน้า

ผู้แต่ง :รังสรรค์ นาทอง

ราคาปก : 125 บาท

ส่วนลด : 12 บาท

ราคาพิเศษ : 113 บาท

:: รายละเอียด

หลักสูตรดังกล่าวมุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนระดับฝีมือให้มีสมรรถนะ มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพอิสระเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ หรือประกอบอาชีพอื่นๆ ได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 กรรมวิธีการผลิตขั้นพื้นฐาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 กรรมวิธีการผลิตแบบหล่อโลหะ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กรรมวิธีขึ้นรูปร้อน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กรรมวิธีการขึ้นรูปเย็น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 กระบวนการพิเศษและการตบแต่งโดยใช้อิเล็กทรอนิกส์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 กรรมวิธีการขึ้นรูปพลาสติก