สาขาวิชา

งานเครื่องยนต์ดีเซล

งานเครื่องยนต์ดีเซล

งานเครื่องยนต์ดีเซล

รหัสหนังสือ : 3306327100

จำนวน : 328 หน้า

ผู้แต่ง :อภิชาติ สร้อยระย้า, มาโนช รังษีมณีรัตน์

ราคาปก : 150 บาท

ส่วนลด : 15 บาท

ราคาพิเศษ : 135 บาท

:: รายละเอียด

หลักสูตรดังกล่าวมุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนระดับฝีมือให้มีสมรรถนะ มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพอิสระเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ หรือประกอบอาชีพอื่นๆ ได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หลักการใช้เครื่องมือเบื้องต้น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 โครงสร้างและหลักการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 งานระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 งานระบบหล่อลื่น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 งานระบบระบายความร้อน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ระบบประจุอากาศและระบบไอเสียเครื่องยนต์ดีเซล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์ดีเซล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การติดเครื่องยนต์ดีเซลและการปรับแต่ง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การบำรุงรักษาเครื่องยนต์ดีเซล