สาขาวิชา

งานส่งกำลังรถยนต์

งานส่งกำลังรถยนต์

งานส่งกำลังรถยนต์

รหัสหนังสือ : 3306328100

จำนวน : 236 หน้า

ผู้แต่ง :ประทีป แตงเจริญ

ราคาปก : 125 บาท

ส่วนลด : 12 บาท

ราคาพิเศษ : 113 บาท

:: รายละเอียด

หลักสูตรดังกล่าวมุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนระดับฝีมือให้มีสมรรถนะ มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพอิสระเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ หรือประกอบอาชีพอื่นๆ ได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบส่งกำลัง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 คลัตช์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กระปุกเกียร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เพลากลางและข้อต่ออ่อน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เพลาขับล้อหน้าและล้อหลัง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เฟืองท้าย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การบำรุงรักษาระบบส่งกำลัง