สาขาวิชา

โปรแกรมตารางคำนวณ

โปรแกรมตารางคำนวณ

โปรแกรมตารางคำนวณ

รหัสหนังสือ : 3306214100

จำนวน : 268 หน้า

ผู้แต่ง :ชัยฤทธิ์ ตอนปัญญา

ราคาปก : 150 บาท

ส่วนลด : 15 บาท

ราคาพิเศษ : 135 บาท

:: รายละเอียด

หลักสูตรดังกล่าวมุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนระดับฝีมือให้มีสมรรถนะ มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพอิสระเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ หรือประกอบอาชีพอื่นๆ ได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมตารางคำนวณ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การสร้างตารางข้อมูล การป้อน และจัดเก็บข้อมูล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การจัดรูปแบบข้อมูลในตารางคำนวณ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การพิมพ์งานออกทางเครื่องพิมพ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การใช้สูตรและฟังก์ชันในการคำนวณพยากรณ์ข้อมูล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การเรียงลำดับข้อมูล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การสรุปและนำเสนอข้อมูลในรูปแผนภูมิ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การวิเคราะห์ข้อมูล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การสร้างแมโครเบื้องต้น