สาขาวิชา

วงจรพัลส์และสวิงชิง

วงจรพัลส์และสวิงชิง

วงจรพัลส์และสวิงชิง

รหัสหนังสือ : 3306358100

จำนวน : 336 หน้า

ผู้แต่ง :ศิริวรรณ คำภักดี

ราคาปก : 150 บาท

ส่วนลด : 15 บาท

ราคาพิเศษ : 135 บาท

:: รายละเอียด

หลักสูตรดังกล่าวมุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนระดับฝีมือให้มีสมรรถนะ มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพอิสระเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ หรือประกอบอาชีพอื่นๆ ได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สัญญาณพัลส์และค่าพารามิเตอร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ลอจิกเกตและการลดรูปสมการ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วงจรอินทิเกรเตอร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วงจรดิฟเฟอร์เรนชิเอเตอร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 วงจรคลิปเปอร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 วงจรแคลมเปอร์ชนิดไม่มีไบอัส

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 วงจรแคลมเปอร์ชนิดมีไบอัส

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 อุปกรณ์ทรานซิสเตอร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ทรานซิสเตอร์สวิตช์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 วงจรชมิตต์ทริกเกอร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 วงจรโมโนสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 วงจรอะสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 วงจรฟลิปฟลอป

หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 วงจรกำเนิดสัญญาณ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 15 วงจรซิงโครไนซ์และวงจรกำเนิดฐานเวลา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 16 วิธีการทดสอบสัญญาณพัลส์และดิจิตอล