มัธยมศึกษาปีที่ 3

เก็งข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.3

เก็งข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.3

เก็งข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.3

รหัสหนังสือ : 1432324100

จำนวน : 308 หน้า

ผู้แต่ง :ชินภัทร ศิริไพบูลย์

ราคาปก : 155 บาท

ส่วนลด : 15 บาท

ราคาพิเศษ : 140 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือคู่มือ ชุดเก็งข้อสอบ ม.3 จัดทำขึ้นสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใช้เป็นคู่มือในการเตรียมตัวสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาค และสอบปลายภาค รวมทั้ง ใช้เป็นคู่มือในการเตรียมตัวสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) หนังสือคู่มือชุดนจี้ ำแนกตามรายวิชาหลักซึ่งมีทั้งหมด 5 เล่ม ดังนี้ 1. หนังสือคู่มือ เก็งข้อสอบภาษาไทย ม.3 2. หนังสือคู่มือ เก็งข้อสอบสังคมศึกษา ม.3 3. หนังสือคู่มือ เก็งข้อสอบภาษาอังกฤษ ม.3 4. หนังสือคู่มือ เก็งข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.3 5. หนังสือคู่มือ เก็งข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.3

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พื้นที่ผิวและปริมาตร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 กราฟ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ระบบสมการเชิงเส้น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความคล้าย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 อสมการ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ความน่าจะเป็น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 สถิติ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 รากที่สอง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 การแยกตัวประกอบของพหุนาม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 สมการกำลังสอง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 พาราโบลา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 ระบบสมการ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 15 วงกลม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 16 เศษส่วนของพหุนาม