มัธยมศึกษาปีที่ 4

เก็งข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.4

เก็งข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.4

เก็งข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.4

รหัสหนังสือ : 1502312100

จำนวน : 384 หน้า

ผู้แต่ง :ธนิต กิจกรพันธ์, ธมนพรรญ อัศวสันติชัย

ราคาปก : 190 บาท

ส่วนลด : 19 บาท

ราคาพิเศษ : 171 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือคู่มือชุดนี้ แต่ละเล่มประกอบด้วยข้อสอบพร้อมเฉลยอย่างละเอียดที่ตรงตามตัวชี้วัด มาตรฐานการเรียนรู้ และสาระการเรียนรุ้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เพื่อประเมินความพร้อมของตนเองก่อนสอบจริง นอกจากนี้ นักเรียนยังได้ทบทวนเนื้อหาในคำอธิบายของคำตอบจากเฉลยของข้อสอบ ซึ่งเป็นการเสริมความรู้ เพิ่มพูนความเข้าใจและประสบการณ์ ทำให้นักเรียนเกิดความมั่นใจและพร้อมที่จะนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการสอบจริงได้อีกด้วย

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เซต

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ระบบจำนวนจริงและทฤษฎีจำนวนจริง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เมทริกซ์

เฉลย