มัธยมศึกษาปีที่ 6

เก็งข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.6

เก็งข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.6

เก็งข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.6

รหัสหนังสือ : 1502314100

จำนวน : 364 หน้า

ผู้แต่ง :ชินภัทร ศิริไพบูลย์

ราคาปก : 180 บาท

ส่วนลด : 18 บาท

ราคาพิเศษ : 162 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือคู่มือชุดนี้ แต่ละเล่มประกอบด้วยข้อสอบพร้อมเฉลยอย่างละเอียดที่ตรงตามตัวชี้วัด มาตรฐานการเรียนรู้ และสาระการเรียนรุ้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เพื่อประเมินความพร้อมของตนเองก่อนสอบจริง นอกจากนี้ นักเรียนยังได้ทบทวนเนื้อหาในคำอธิบายของคำตอบจากเฉลยของข้อสอบ ซึ่งเป็นการเสริมความรู้ เพิ่มพูนความเข้าใจและประสบการณ์ ทำให้นักเรียนเกิดความมั่นใจและพร้อมที่จะนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการสอบจริงได้อีกด้วย

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ลำดับและอนุกรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แคลคูลัส

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กำหนดการเชิงเส้น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สถิติ(ตอนที่1)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สถิติ(ตอนที่2)

เฉลย