มัธยมศึกษาปีที่ 5

GOAL ชีววิทยาพื้นฐานและเพิ่มเติม ม.5

GOAL ชีววิทยาพื้นฐานและเพิ่มเติม ม.5

GOAL ชีววิทยาพื้นฐานและเพิ่มเติม ม.5

รหัสหนังสือ : 1912602100

จำนวน : 340 หน้า

ผู้แต่ง :ศุทธินี พูลทรัพย์ ,ปวราย์ ปาจิตร์

ราคาปก : 165 บาท

ส่วนลด : 49 บาท

ราคาพิเศษ : 116 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือคู่มือชุดนี้ แต่ละเล่มประกอบด้วย เนื้อหาโดยสรุปที่มุ่งให้นักเรียนสามารถเรียนรู้หรือทบทวนบทเรียนด้วยตนเองและฝึกทำแบบทดสอบ โดยเน้นสร้างความเข้าใจอย่างง่ายด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น เทคนิคการจำ เทคนิคการวิเคราะห์โจทย์ เป็นต้น เพื่อช่วยให้นักเรียนตอบโจทย์คำถามได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นการประเมินผลตนเองในแต่ละเนื้อหา อันเป็นการเพิ่มพูนความเข้าใจและประสบการณ์ สร้างความมั่นใจ และพร้อมที่จะนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการสอบได้

:: สารบัญ

บทที่ 1 ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบน้ำเหลือง และระบบขับถ่าย

บทที่ 2 การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต

บทที่ 3 การรับรู้และการตอบสนอง

บทที่ 4 ระบบต่อมไร้ท่อ

บทที่ 5 พฤติกรรมสัตว์

บทที่ 6 โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก

บทที่ 7 กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง

บทที่ 8 การสืบพันธ์ุและการเจริญเติบโตของพืช

บทที่ 9 การควบคุมการเจริญเติบโตและการตอบสนองของพืช