มัธยมศึกษาปีที่ 5

GOAL คณิตศาสตร์พื้นฐานและเพิ่มเติม ม.5

GOAL คณิตศาสตร์พื้นฐานและเพิ่มเติม ม.5

GOAL คณิตศาสตร์พื้นฐานและเพิ่มเติม ม.5

รหัสหนังสือ : 1912302100

จำนวน : 408 หน้า

ผู้แต่ง :ทรงวิทย์ สุวรรณธาดาและคณะ

ราคาปก : 190 บาท

ส่วนลด : 57 บาท

ราคาพิเศษ : 133 บาท

:: รายละเอียด

เนื้อหาโดยสรุปที่มุ่งให้นักเรียนสามารถเรียนรู้หรือทบทวนบทเรียนด้วยตนเองและฝึกทำแบบทดสอบ โดยเน้นสร้างความเข้าใจอย่างง่ายด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น เทคนิคการจำ เทคนิคการวิเคราะห์โจทย์ เทคนิคการสังเกตสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ เป็นต้น เพื่อช่วยให้นักเรียนตอบโจทย์คำถามได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นการประเมินผลตนเองในแต่ละเนื้อหา อันเป็นการเพิ่มพูนความเข้าใจและประสบการณ์ สร้างความมั่นใจ และพร้อมที่จะนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการสอบได้

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เลขยกกำลัง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อัตราส่วนตรีโกณมิติ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ความน่าจะเป็น(ตอนที่1)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความน่าจะเป็น(ตอนที่2)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 แสงและทัศนอุปกรณ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เวกเตอร์ในสามมิติ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 จำนวนเชิงซ้อน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น

แบบทดสอบชุดที่ 1

แบบทดสอบชุดที่ 2

แบบทดสอบชุดที่ 3