มัธยมศึกษาปีที่ 6

GOAL ชีววิทยาพื้นฐานและเพิ่มเติม ม.6

GOAL ชีววิทยาพื้นฐานและเพิ่มเติม ม.6

GOAL ชีววิทยาพื้นฐานและเพิ่มเติม ม.6

รหัสหนังสือ : 1912603100

จำนวน : 360 หน้า

ผู้แต่ง :ศุทธินี พูลทรัพย์ ,ปวราย์ ปาจิตร์

ราคาปก : 205 บาท

ส่วนลด : 61 บาท

ราคาพิเศษ : 144 บาท

:: รายละเอียด

เนื้อหาโดยสรุปที่มุ่งให้นักเรียนสามารถเรียนรู้หรือทบทวนบทเรียนด้วยตนเองและฝึกทำแบบทดสอบ โดยเน้นสร้างความเข้าใจอย่างง่ายด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น เทคนิคการจำ เทคนิคการวิเคราะห์โจทย์ เทคนิคการสังเกตสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ เป็นต้น เพื่อช่วยให้นักเรียนตอบโจทย์คำถามได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นการประเมินผลตนเองในแต่ละเนื้อหา อันเป็นการเพิ่มพูนความเข้าใจและประสบการณ์ สร้างความมั่นใจ และพร้อมที่จะนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการสอบได้

:: สารบัญ

บทที่ 1 การถ่ายทอดทางพันธุกรรม

บทที่ 2 ยีนและโครโมโซม

บทที่ 3 พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA

บทที่ 4 วิวัฒนาการ

บทที่ 5 ความหลากหลายทางชีวภาพ

บทที่ 6 ระบบนิเวศ

บทที่ 7 ประชากร

บทที่ 8 มนุษย์และความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม

แบบทดสอบชุดที่ 1

แบบทดสอบชุดที่ 2

แบบทดสอบชุดที่ 3