วิชาสามัญ

ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ

ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ

ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ

รหัสหนังสือ : 3805701100

จำนวน : 252 หน้า

ผู้แต่ง :สิริมา เจริญศรี

ราคาปก : 150 บาท

ส่วนลด : 15 บาท

ราคาพิเศษ : 135 บาท

:: รายละเอียด

หลักสูตรดังกล่าวมุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนระดับฝีมือให้มีสมรรถนะ มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพอิสระเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ หรือประกอบอาชีพอื่นๆ ได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน และฝึกทักษะการใช้ประโยคตามเจตนาของการสื่อสาร การวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินค่า สิ่งที่ได้จากการอ่าน การฟัง การดู การเขียนแสดงทรรศนะ การเขียนบรรทึกที่จำเป็นในงานอาชีพ การเขียนโน้มน้าวใจ การเขียนบทประพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพ การพูดในที่ประชุมและในงานสังคม

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หลักการใช้ภาษาไทยในการการสื่อสาร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทักษะการรับสารและการนำเสนอข้อมูล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การพูดในงานอาชีพ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การพูดในโอกาสต่างๆของสังคม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การเขียนจดหมายและการเขียนบันทึกในงานอาชีพ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การเขียนรายงานการประชุม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การเขียนโครงการ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การเขียนโฆษณาและประชาสัมพันธ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การเขียนรายงานปฏิบัติงาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 การเขียนรายงานทางวิชาการและรายงานวิจัย