สาขาวิชา

สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

รหัสหนังสือ : 3805711100

จำนวน : 176 หน้า

ผู้แต่ง :ดรุณีย์ วราวิทย์

ราคาปก : 125 บาท

ส่วนลด : 12 บาท

ราคาพิเศษ : 113 บาท

:: รายละเอียด

หลักสูตรดังกล่าวมุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนระดับฝีมือให้มีสมรรถนะ มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพอิสระเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ หรือประกอบอาชีพอื่นๆ ได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สารสนเทศและแหล่งการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ห้องสมุด : แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ทรัพยากรสารสนเทศ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เครื่องมือสืบค้นสารสนเทศด้วยเทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การประเมินสารสนเทศ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การศึกษาค้นคว้าเพื่อนสร้างนวัตกรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การอ้างอิงสารสนเทศ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้า