มัธยมศึกษาปีที่ 2

compact คณิตศาสตร์ ม.2

compact คณิตศาสตร์ ม.2

compact คณิตศาสตร์ ม.2

รหัสหนังสือ : 1422319110

จำนวน : 372 หน้า

ผู้แต่ง :ดร.วงศกร เจริญพานิชเสรี

ราคาปก : 155 บาท

ส่วนลด : 15 บาท

ราคาพิเศษ : 140 บาท

:: รายละเอียด

- เน้นเทคนิคการคิดคำนวณเพื่อให้เข้าใจง่ายและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

- เหมาะสำหรับเตรียมตัวสอบเก็บคะแนน กลางภาค ปลายภาค

- เพิ่มทักษะการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ เพื่อเตรียมพร้อมสอบ O-NET

:: สารบัญ

บทที่ 1 อัตราส่วนและร้อยละ

บทที่ 2 การวัด

บทที่ 3 แผนภูมิรูปวงกลม

บทที่ 4 การแปลงทางเรขาคณิต

บทที่ 5 ความเท่ากันทุกประการ

บทที่ 6 เลขยกกำลัง

บทที่ 7 พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม

บทที่ 8 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

บทที่ 9 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความจริง

บทที่ 10 การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

บทที่ 11 เส้นขนาน

บทที่ 12 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง

บทที่ 13 สมการกำลังสองตัวแปรเดียว

บทที่ 14 การแปรผัน

เฉลย