มัธยมศึกษาปีที่ 4

GOAL คณิตศาสตร์พื้นฐานและเพิ่มเติม ม.4

GOAL คณิตศาสตร์พื้นฐานและเพิ่มเติม ม.4

GOAL คณิตศาสตร์พื้นฐานและเพิ่มเติม ม.4

รหัสหนังสือ : 1912301100

จำนวน : 412 หน้า

ผู้แต่ง :ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา

ราคาปก : 230 บาท

ส่วนลด : 23 บาท

ราคาพิเศษ : 207 บาท

:: รายละเอียด

เนื้อหาโดยสรุปที่มุ่งให้นักเรียนสามารถเรียนรู้หรือทบทวนบทเรียนด้วยตนเองและฝึกทำแบบทดสอบ โดยเน้นสร้างความเข้าใจอย่างง่ายด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น เทคนิคการจำ เทคนิคการวิเคราะห์โจทย์ เทคนิคการสังเกตสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ เป็นต้น เพื่อช่วยให้นักเรียนตอบโจทย์คำถามได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นการประเมินผลตนเองในแต่ละเนื้อหา อันเป็นการเพิ่มพูนความเข้าใจและประสบการณ์ สร้างความมั่นใจ และพร้อมที่จะนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการสอบได้

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เซต

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การให้เหตุผล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ระบบจำนวนจริง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ภาคตัดกรวย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์

แบบทดสอบชุดที่ 1

แบบทดสอบชุดที่ 2