มัธยมศึกษาปีที่ 5

เก็งข้อสอบชีววิทยา ม.5

เก็งข้อสอบชีววิทยา ม.5

เก็งข้อสอบชีววิทยา ม.5

รหัสหนังสือ : 1502602100

จำนวน : 296 หน้า

ผู้แต่ง :อนิรุธ พรหมเจริญ

ราคาปก : 185 บาท

ส่วนลด : 55 บาท

ราคาพิเศษ : 130 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือคู่มือชุดนี้ แต่ละเล่มประกอบด้วยข้อสอบพร้อมเฉลยอย่างละเอียดที่ตรงตามตัวชี้วัด มาตรฐานการเรียนรู้ และสาระการเรียนรุ้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เพื่อประเมินความพร้อมของตนเองก่อนสอบจริง นอกจากนี้ นักเรียนยังได้ทบทวนเนื้อหาในคำอธิบายของคำตอบจากเฉลยของข้อสอบ ซึ่งเป็นการเสริมความรู้ เพิ่มพูนความเข้าใจและประสบการณ์ ทำให้นักเรียนเกิดความมั่นใจและพร้อมที่จะนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการสอบจริงได้อีกด้วย

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบน้ำเหลือง และระบบขับถ่าย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การรับรู้และการตอบสนอง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ระบบต่อมไร้ท่อ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 พฤติกรรมของสัตว์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การสังเคราะห์ด้วยแสง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การสืบพันธุ์ของพืชดอก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การตอบสนองของพืช

เฉลย