มัธยมศึกษาปีที่ 5

เก็งข้อสอบภาษาอังกฤษ ม.5

เก็งข้อสอบภาษาอังกฤษ ม.5

เก็งข้อสอบภาษาอังกฤษ ม.5

รหัสหนังสือ : 1501274100

จำนวน : 321 หน้า

ผู้แต่ง :มัณทิญา ชวนะ

ราคาปก : 190 บาท

ส่วนลด : 57 บาท

ราคาพิเศษ : 133 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือคู่มือชุดนี้ แต่ละเล่มประกอบด้วยข้อสอบพร้อมเฉลยอย่างละเอียดที่ตรงตามตัวชี้วัด มาตรฐานการเรียนรู้ และสาระการเรียนรุ้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เพื่อประเมินความพร้อมของตนเองก่อนสอบจริง นอกจากนี้ นักเรียนยังได้ทบทวนเนื้อหาในคำอธิบายของคำตอบจากเฉลยของข้อสอบ ซึ่งเป็นการเสริมความรู้ เพิ่มพูนความเข้าใจและประสบการณ์ ทำให้นักเรียนเกิดความมั่นใจและพร้อมที่จะนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการสอบจริงได้อีกด้วย

:: สารบัญ

Part 1 Grammar
Part 2 Rearrange
Part 3 Vocabulary
Part 4 Cloze
Part 5 Dialogue
Part 6 Reading
เฉลย
   Part 1 Grammar
   Part 2 Rearrange
   Part 3 Vocabulary
   Part 4 Cloze
   Part 5 Dialogue
   Part 6 Reading