มัธยมศึกษาปีที่ 4

เก็งข้อสอบ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ม.4-6

เก็งข้อสอบ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ม.4-6

เก็งข้อสอบ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ม.4-6

รหัสหนังสือ : 1503106100

จำนวน : 216 หน้า

ผู้แต่ง :ถนิมใจ สมุทวณิช และคณะ

ราคาปก : 140 บาท

ส่วนลด : 14 บาท

ราคาพิเศษ : 126 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือคู่มือ ชุดเก็งข้อสอบสังคมศึกษา ม.4-6 จัดทำขึ้นสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ใช้เป็นคู่มือในการเตรียมตัวสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาค และสอบปลายภาครวมทั้งใช้เป็นคู่มือในการเตรียมตัวสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) หนังสือคู่มือชุดนี้มีทั้งหมด 5 เล่ม ดังนี้

1. หนังสือคู่มือ เก็งข้อสอบศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ม.4-6

2. หนังสือคู่มือ เก็งข้อสอบหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ม.4-6

3. หนังสือคู่มือ เก็งข้อสอบเศรษฐศาสตร์ ม.4-6

4. หนังสือคู่มือ เก็งข้อสอบประวัติศาสตร์ ม.4-6

:: สารบัญ