มัธยมศึกษาปีที่ 1

สะเต็มศึกษา ม.1

สะเต็มศึกษา ม.1

สะเต็มศึกษา ม.1

รหัสหนังสือ : 2412214100

จำนวน : 76 หน้า

ผู้แต่ง :ศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ, เจียมจิต กุลมาลา

ราคาปก : 70 บาท

ส่วนลด : 7 บาท

ราคาพิเศษ : 63 บาท

:: รายละเอียด

สะเต็มศึกษา ม.1 รายวิชาเพิ่มเติม วิทยาศาสตร์

:: สารบัญ

หนังสือกิจกรรม "สะเต็มศึกษา" สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์  เพื่อศึกษาเกี่ยวกับหลักการของกิจกรรมสะเต็มศึกษาให้มีความรู้และความเข้าใจ ศึกษาตัวอย่างกิจกรรมสะเต็ม หลักการทำงานของสะเต็ม สารในชีวิตประจำวัน สารละลายกรด-เบส การละลายและการเปลี่ยนสถานะของสาร พลังงานความร้อน ปรากฏการณ์เกี่ยวกับอากาศในชีวิตประจำวัน ปริมาณทางฟิสิกส์และการเคลื่อนที่ของวัตถุ เซลล์ : หน่วยของสิ่งมีชีวิต และพืช โดยใช้การบูรณาการหลักการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มีกระบวนกาคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ