มัธยมศึกษาปีที่ 2

สะเต็มศึกษา ม.2

สะเต็มศึกษา ม.2

สะเต็มศึกษา ม.2

รหัสหนังสือ : 2422212100

จำนวน : 88 หน้า

ผู้แต่ง :ศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ, เจียมจิต กุลมาลา

ราคาปก : 70 บาท

ส่วนลด : 7 บาท

ราคาพิเศษ : 63 บาท

:: รายละเอียด

สะเต็มศึกษา ม.2 รายวิชาเพิ่มเติม วิทยาศาสตร์

:: สารบัญ

หนังสือกิจกรรม "สะเต็มศึกษา" สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับหลักการของกิจกรรมสะเต็มศึกษาให้มีความรู้และ ความเข้าใจ ศึกษาตัวอย่างกิจกรรมสะเต็ม หลักการทำงานของสะเต็ม ธาตุและสารประกอบ การแยกสารผสม การเปลี่ยนแปลงพลังงานและการเกิดปฏิกิริยาเคมี ทรัพยากรธรรมชาติ โลกของเรา โดยใช้การบูรณาการหลักการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มีกระบวนกาคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ