มัธยมศึกษาปีที่ 3

สะเต็มศึกษา ม.3

สะเต็มศึกษา ม.3

สะเต็มศึกษา ม.3

รหัสหนังสือ : 2432212100

จำนวน : 80 หน้า

ผู้แต่ง :ศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ, เจียมจิต กุลมาลา

ราคาปก : 70 บาท

ส่วนลด : 7 บาท

ราคาพิเศษ : 63 บาท

:: รายละเอียด

สะเต็มศึกษา ม.3 รายวิชาเพิ่มเติม วิทยาศาสตร์

:: สารบัญ

หนังสือกิจกรรม "สะเต็มศึกษา" สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับหลักการของกิจกรรมสะเต็มศึกษาให้มีความรู้และ ความเข้าใจ ศึกษาตัวอย่างกิจกรรมสะเต็ม หลักการจัดกิจกรรมสะเต็ม แรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ งานและพลังงาน ไฟฟ้า ระบบสุริยะ ดวงดาวบนท้องฟ้า เทคโนโลยีอวกาศ ระบบนิเวศ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม และการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม โดยใช้การบูรณาการหลักการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มีกระบวนกาคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ