มัธยมศึกษาปีที่ 1

ดนตรี ม.1 เล่ม 2

ดนตรี ม.1 เล่ม 2

ดนตรี ม.1 เล่ม 2

รหัสหนังสือ : 2414315110

จำนวน : 84 หน้า

ผู้แต่ง :จีรพันธ์ สมประสงค์

ราคาปก : 60 บาท

ส่วนลด : 6 บาท

ราคาพิเศษ : 54 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ดนตรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พื้นฐานงานดนตรี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การสื่อถ่ายทอดสร้างสรรค์ดนตรีไทยและสากล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สุนทรียภาพทางดนตรี