มัธยมศึกษาปีที่ 2

ศิลปะ ม.2 เล่ม 2

ศิลปะ ม.2 เล่ม 2

ศิลปะ ม.2 เล่ม 2

รหัสหนังสือ : 2424308110

จำนวน : 88 หน้า

ผู้แต่ง :จีรพันธ์ สมประสงค์

ราคาปก : 60 บาท

ส่วนลด : 6 บาท

ราคาพิเศษ : 54 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ดนตรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พื้นฐานงานดนตรี

1.1 องค์ประกอบของดนตรีไทย

1.2 การขับร้องเพลงไทยแบบฉบับ

1.3 การประสมวงดนตรีไทยและวงดนตรีสากล

1.4 เพลงไทยสากล

1.5 ตัวโน้ตสากล

1.6 โน้ตดนตรีไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทักษะการถ่ายทอดทางดนตรี

2.1 ดนตรีเล่นง่าย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สุนทรียภาพทางดนตรี

3.1 ทักษะการรับรู้ทางดนตรีด้วยการฟัง

3.2 มรดกทางวัฒนธรรมดนตรีไทย

3.3 อิทธิพลดนตรีกับงานวัฒนธรรม