มัธยมศึกษาปีที่ 4

ดนตรี ม.4 เล่ม 2

ดนตรี ม.4 เล่ม 2

ดนตรี ม.4 เล่ม 2

รหัสหนังสือ : 2504308110

จำนวน : 104 หน้า

ผู้แต่ง :จีรพันธ์ สมประสงค์

ราคาปก : 60 บาท

ส่วนลด : 6 บาท

ราคาพิเศษ : 54 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ดนตรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 รอบรู้ทางดนตรี

1.1 ความสำคัญของดนตรี

1.2 ยุคสมัยดนตรีไทย

1.3 ประเภทของเพลงไทยและการประสมวงดนตรี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สร้างสรรค์ทางดนตรี

2.1 การขับร้องเพลงประเภทต่างๆ

2.2 การขับร้องประสานเสียง

2.3 การปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลง่ายๆ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 รักษ์ดนตรี

3.1 ประวัติศาสตร์คีตกวีไทยและสากล

3.2 อรรถรสในการรับรู้ดนตรีไทย

3.3 การใช้และดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทย