มัธยมศึกษาปีที่ 1

แบบฝึกหัด ภาษาไทย ม.1

แบบฝึกหัด ภาษาไทย ม.1

แบบฝึกหัด ภาษาไทย ม.1

รหัสหนังสือ : 2411107120

จำนวน : 170 หน้า

ผู้แต่ง :ดวงพร หลิมรัตน์

ราคาปก : 60 บาท

ส่วนลด : 6 บาท

ราคาพิเศษ : 54 บาท

:: รายละเอียด

แบบฝึกหัดเล่มนี้มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยแบบฝึกหัดชุดนี้มีจุดประสงค์การเรียนรู้ตามตัวชี้วัดชั้นปีเป็นเป้าหมายในการพัฒนา ซึ่งบูรณาการทักษะการคิดวิเคราะห์ และทักษะการเขียนควบคู่ไปกับเนื้อหาในบทเรียนอย่างพิถีพิถัน

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เหตุเกิดเพราะนิดตัดสินใจ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 บทความเรื่อง "ประโยชน์ของไข่ไก่"
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 นิราศภูเขาทอง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สุภาษิตโคลงโลกนิติ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สุภาษิตพระร่วง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ราชาธิราช ตอน สมิงพระรามอาสา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 บันทึกการเดินทาง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา