มัธยมศึกษาปีที่ 1

หนังสือเรียนนาฏศิลป์ ม.1 เล่ม 3

หนังสือเรียนนาฏศิลป์ ม.1 เล่ม 3

หนังสือเรียนนาฏศิลป์ ม.1 เล่ม 3

รหัสหนังสือ : 2414316110

จำนวน : 92 หน้า

ผู้แต่ง :จีรพันธ์ สมประสงค์

ราคาปก : 70 บาท

ส่วนลด : 7 บาท

ราคาพิเศษ : 63 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน นาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พื้นฐานทางนาฏศิลป์และการแสดงละคร
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การสื่อถ่ายทอดประยุกต์ใช้ทักษะปฎิบัตินาฏศิลป์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สุนทรียภาพทางนาฏศิลป์