มัธยมศึกษาปีที่ 5

พระพุทธศาสนา ม. 5

พระพุทธศาสนา ม. 5

พระพุทธศาสนา ม. 5

รหัสหนังสือ : 2507005120

จำนวน : 204 หน้า

ผู้แต่ง :พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี,พระมหาอมรวิชญ์ ชาครเมธี

ราคาปก : 90 บาท

ส่วนลด : 9 บาท

ราคาพิเศษ : 81 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความสำคัญของพระพุทธศาสนาและพุทธประวัติ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ชาดก พุทธสาวก พุทธสาวิกา และชาวพุทธตัวอย่าง หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หน้าที่ชาวพุทธและมารยาทชาวพุทธ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การบริหารจิต เจริญปัญญา และพัฒนาการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 วันสำคัญและเทศกาลสำคัญทางพระพุทธศาสนา หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 สัมมนาพระพุทธศาสนาเพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 หลักธรรมทางศาสนาในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข