หนังสือเรียนฟิสิกส์ ม.4-6 เล่ม 5

หนังสือเรียนฟิสิกส์ ม.4-6 เล่ม 5

หนังสือเรียนฟิสิกส์ ม.4-6 เล่ม 5

รหัสหนังสือ : 2512523120

จำนวน : 300 หน้า

ผู้แต่ง :มรกต พุทธกาล

ราคาปก : 140 บาท

ส่วนลด : 14 บาท

ราคาพิเศษ : 126 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียนฟิสิกส์ ม.4-6 เล่ม 5 รายวิชาเพิ่มเติม เป็นการศึกษาเกี่ยวกับของไหล ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ฟิสิกส์อะตอม ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ซึ่งได้จัดโครงสร้างรายวิชาใหม่ให้เหมาะสมกับหลักสูตรของสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้และสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  ของไหล

 1. สถานะของสสาร
 2. สถิติศาสตร์ของของไหล
 3. กฎของพาสคัล
 4. แรงพยุงและหลักของอาร์คิมีดิส
 5. ความตึงผิว
 6. ความหนืด และกฎของสโตกส์
 7. พลศาสตร์ของของไหล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6  ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส

 1. ความร้อน
 2. แก๊สอุดมคติ
 3. ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
 4. พลังงานภายในระบบ
 5. การประยุกต์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7  ฟิสิกส์อะตอม

 1. โครงสร้างของสสาร
 2. การค้นพบอิเล็กตรอน
 3. แบบจำลองอะตอมของทอมสัน
 4. แบบจำลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด
 5. การทดลองด้านสเปกตรัม
 6. ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก
 7. ทฤษฎีอะตอมของโบร์
 8. การทดลองของฟรังก์และเฮิรตซ์
 9. รังสีเอกซ์
 10. ทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค
 11. กลศาสตร์ควอนตัม
 12. เลเซอร์
 13. ตัวนำ กึ่งตัวนำ และฉนวน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ฟิสิกส์นิวเคลียร์

 1. เลขอะตอม เลขมวล และสัญลักษณ์ทางนิวเคลียร์
 2. การค้นพบกัมมันตรังสี และการเปลี่ยนสภาพนิวเคลียส
 3. การสลายของธาตุกัมมันตรังสี
 4. มวลพร่องและพลังงานยึดเหนี่ยวของนิวเคลียส
 5. ปฏิกิริยานิวเคลียร์
 6. ไอโซโทปกัมมันตรังสีและการนำไปใช้ประโยชน์
 7. รังสีในธรรมชาติ