ประถมศึกษา 5

แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.5 ภาคเรียนที่ 2

แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.5 ภาคเรียนที่ 2

แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.5 ภาคเรียนที่ 2

รหัสหนังสือ : 2362311140

จำนวน : 128 หน้า

ผู้แต่ง :ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา

ราคาปก : 50 บาท

ส่วนลด : 5 บาท

ราคาพิเศษ : 45 บาท

:: รายละเอียด

แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แบ่งออกเป็น 2 เล่ม คือ แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 และแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ได้จัดทำตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดชั้นปี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ตรงตามตัวชี้วัดชั้นปีและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กิจกรรมการเรียนการสอนในหนังสือเล่มนี้ได้บูรณาการสาระต่างๆ เข้าด้วยกันไว้ในหน่วยการเรียนรู้

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ทศนิยม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การบวก การลบ การคูณทศนิยม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 บทประยุกต์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 รูปสี่เหลี่ยม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 รูปสามเหลี่ยม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 รูปวงกลม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 รูปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก