ประถมศึกษา 2

วิทยาศาสตร์ ป.2

วิทยาศาสตร์ ป.2

วิทยาศาสตร์ ป.2

รหัสหนังสือ : 2322203130

จำนวน : 132 หน้า

ผู้แต่ง :จำนงค์ ภาษาประเทศ และคณะ

ราคาปก : 80 บาท

ส่วนลด : 8 บาท

ราคาพิเศษ : 72 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นี้ จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง และตัวชี้วัดชั้นปี ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตพืช
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตสัตว์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ดินบ้านเรา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ชีวิตของเรา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ของเล่นของใช้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 แม่เหล็กและไฟฟ้า
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ดวงอาทิตย์