ประถมศึกษา 4

แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.4 ภาคเรียนที่ 1

แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.4 ภาคเรียนที่ 1

แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.4 ภาคเรียนที่ 1

รหัสหนังสือ : 2342311140

จำนวน : 184 หน้า

ผู้แต่ง :ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา

ราคาปก : 60 บาท

ส่วนลด : 6 บาท

ราคาพิเศษ : 54 บาท

:: รายละเอียด

แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แบ่งออกเป็น 2 เล่ม คือ แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 และแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ได้จัดทำตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นปีกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับที่มากกว่า 100,000
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การบวก และการลบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรขาคณิต
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การคูณ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การหาร
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง และตาราง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การวัด