ประถมศึกษา 6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.6

รหัสหนังสือ : 2375105120

จำนวน : 224 หน้า

ผู้แต่ง :น้อย สุวรรณมณี และคณะ

ราคาปก : 95 บาท

ส่วนลด : 9 บาท

ราคาพิเศษ : 86 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การทำงานและการปรับปรุงการทำงาน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทักษะในการจัดการและการทำงานร่วมกัน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 มารยาท
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การออกแบบและเทคโนโลยี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร