มัธยมศึกษาปีที่ 3

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3

การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ม.3

รหัสหนังสือ : 2405112110

จำนวน : 244 หน้า

ผู้แต่ง :น้อย สุวรรณมณี และคณะ

ราคาปก : 125 บาท

ส่วนลด : 12 บาท

ราคาพิเศษ : 113 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การอาชีพ