ประถมศึกษา 6

สุขศึกษาและพลศึกษา ป.6

สุขศึกษาและพลศึกษา ป.6

สุขศึกษาและพลศึกษา ป.6

รหัสหนังสือ : 2374203120

จำนวน : 200 หน้า

ผู้แต่ง :สุจิตรา สุคนธทรัพย์ และคณะ

ราคาปก : 110 บาท

ส่วนลด : 11 บาท

ราคาพิเศษ : 99 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ธรรมชาติของตัวเรา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การสร้างเสริมสุขภาพ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความปลอดภัยในชีวิต
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การเคลื่อนไหวเบื้องต้น
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 กิจกรรมกรีฑาเบื้องต้น
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ตะกร้อวง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 กิจกรรมยืดหยุ่น
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การออกกำลังกาย กิจกรรมนันทนาการ และเกม