ประถมศึกษา 3

สุขศึกษาและพลศึกษา ป.3

สุขศึกษาและพลศึกษา ป.3

สุขศึกษาและพลศึกษา ป.3

รหัสหนังสือ : 2334203120

จำนวน : 216 หน้า

ผู้แต่ง :หฤยา อารีวงศ์, ศิริมาส ไทยวัฒนา

ราคาปก : 100 บาท

ส่วนลด : 10 บาท

ราคาพิเศษ : 90 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ธรรมชาติของตัวเรา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การสร้างเสริมสุขภาพ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความปลอดภัยในชีวิต
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การออกกำลังกาย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การเคลื่อนไหวร่างกายแบบใช้อุปกรณ์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เกมการเล่น