มัธยมศึกษาปีที่ 2

คณิตศาสตร์ ม.2 ภาคเรียนที่ 2

คณิตศาสตร์ ม.2 ภาคเรียนที่ 2

คณิตศาสตร์ ม.2 ภาคเรียนที่ 2

รหัสหนังสือ : 2422324120

จำนวน : 156 หน้า

ผู้แต่ง :ทรงศักดิ์ ด่านพานิช, นพพร แหยมแสง

ราคาปก : 80 บาท

ส่วนลด : 8 บาท

ราคาพิเศษ : 72 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เส้นขนาน