มัธยมศึกษาปีที่ 3

พลศึกษา ม.3

พลศึกษา ม.3

พลศึกษา ม.3

รหัสหนังสือ : 2434205110

จำนวน : 132 หน้า

ผู้แต่ง :วิสนศักดิ์ อ่วมเพ็ง และ คมชนัญ โวหาร

ราคาปก : 80 บาท

ส่วนลด : 8 บาท

ราคาพิเศษ : 72 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ร่างกายกับการเคลื่อนไหว และการออกกำลังกาย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 กีฬาบาสเกตบอล
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กีฬาตะกร้อข้ามตาข่าย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 นันทนาการและเกมการเล่น