สาขาวิชา

การบัญชีเช่าซื้อและฝากขาย

การบัญชีเช่าซื้อและฝากขาย

การบัญชีเช่าซื้อและฝากขาย

รหัสหนังสือ : 3306202100

จำนวน : 208 หน้า

ผู้แต่ง :สุขใจ ตอนปัญญา

ราคาปก : 115 บาท

ส่วนลด : 11 บาท

ราคาพิเศษ : 104 บาท

:: รายละเอียด

วิชาการบัญชีเช่าซื้อและฝากขาย
ทฤษฎี 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง 3 หน่วยกิต
(วิชาบังคับก่อน : 2200-1003 การบัญชีเบื้องต้น 2)

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับการเช่าซื้อและซื้อขายผ่อนชำระ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การบัญชีเช่าซื้อ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การบัญชีขายผ่อนชำระ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สินค้ารับแลกเปลี่ยนและการยึดสินค้าคืน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ความรู้เกี่ยวกับการฝากขายสินค้า
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การบัญชีฝากขายสินค้า