วิชาชีพพื้นฐาน

หลักการจัดการ.

หลักการจัดการ.

หลักการจัดการ.

รหัสหนังสือ : 3805804100

จำนวน : 208 หน้า

ผู้แต่ง :ชญาภา ทิมจำลองเจริญ

ราคาปก : 125 บาท

ส่วนลด : 12 บาท

ราคาพิเศษ : 113 บาท

:: รายละเอียด

รหัส 3200-1002
วิชาหลักการจัดการ
ทฤษฎี 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง 3 หน่วยกิต

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความหมายและความสำคัญของหลักการจัดการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจและองค์การ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การวางแผน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การจัดองค์การ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การอำนวยการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การควบคุม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 แนวคิดการจัดการสมัยใหม่
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ระบบสารสนเทศกับการจัดการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การประยุกต์ใช้หลักการจัดการในงานอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง