หมวดวิชาชีพสาขางานการบัญชี

การบัญชีชั้นสูง 1.

การบัญชีชั้นสูง 1.

การบัญชีชั้นสูง 1.

รหัสหนังสือ : 3805814100

จำนวน : 300 หน้า

ผู้แต่ง :กัณทิมา สุธีดวงสมร

ราคาปก : 150 บาท

ส่วนลด : 15 บาท

ราคาพิเศษ : 135 บาท

:: รายละเอียด

รหัส 3201-2005
วิชาการบัญชีชั้นสูง 1
ทฤษฎี 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง 3 หน่วยกิต

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การบัญชีร่วมค้า
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การฝากขาย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การขายตามสัญญาผ่อนชำระและการเช่าซื้อ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การบันทึกบัญชีที่ไม่สมบูรณ์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การบันทึกบัญชีที่ไม่สมบูรณ์ (ต่อ)