วิชาชีพพื้นฐาน

กลศาสตร์ของไหล

กลศาสตร์ของไหล

กลศาสตร์ของไหล

รหัสหนังสือ : 3805842100

จำนวน : 125 หน้า

ผู้แต่ง :เรืองฤทธิ์ ลำมะยศ

ราคาปก : 125 บาท

ส่วนลด : 12 บาท

ราคาพิเศษ : 113 บาท

:: รายละเอียด

รหัส 3100-0102
วิชากลศาสตร์ของไหล
ทฤษฎี 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ - ชั่วโมง 3 หน่วยกิต

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สมบัติของของไหล
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สถิตศาสตร์ของไหล
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แรงกระทำกับวัตถุที่จมในของไหล
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แรงพยุงและการลอยตัว
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 พลศาสตร์ของไหล
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การไหลในท่อ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 โมเมนตัมของการไหล
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การวัดการไหล