วิชาชีพพื้นฐาน

การบริหารงานคุณภาพในองค์การ

การบริหารงานคุณภาพในองค์การ

การบริหารงานคุณภาพในองค์การ

รหัสหนังสือ : 3805801100

จำนวน : 196 หน้า

ผู้แต่ง :พัฒนา ศิริโชติบัณฑิต

ราคาปก : 100 บาท

ส่วนลด : 10 บาท

ราคาพิเศษ : 90 บาท

:: รายละเอียด

รหัส 3001-1001
วิชาการบริหารงานคุณภาพในองค์การ
ทฤษฎี 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ - ชั่วโมง 3 หน่วยกิต
ศึกษาเกี่ยวกับการจัดองค์การ การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ การบริหารงานคุณภาพและ
เพิ่มผลผลิต การจัดการความเสี่ยง การจัดการความขัดแย้งในองค์การ กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทำงาน การนำกิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตมาประยุกต์ใช้ในการจัดการงานอาชีพ

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การจัดองค์การ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพในองค์การ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การบริหารงานคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การจัดการความเสี่ยง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การจัดการความขัดแย้งในองค์การ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ระบบคุณภาพและการจัดการงานอาชีพ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การเพิ่มผลผลิตและการจัดการงานอาชีพ