หมวดวิชาชีพสาขางานการบัญชี

ระบบบัญชี.

ระบบบัญชี.

ระบบบัญชี.

รหัสหนังสือ : 3805831100

จำนวน : 292 หน้า

ผู้แต่ง :อัจฉรา มานะอริยกุล

ราคาปก : 150 บาท

ส่วนลด : 15 บาท

ราคาพิเศษ : 135 บาท

:: รายละเอียด

รหัส 3201-2101
วิชาระบบบัญชี
ทฤษฎี 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ - ชั่วโมง 3 หน่วยกิต
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะของระบบบัญชี การควบคุมภายใน การเลือกใช้เอกสารทาง
การบัญชี สมุดบันทึกรายการขั้นต้น ขั้นตอนการวางระบบบัญชี วงจรรายได้ วงจรรายจ่าย สินค้าคงคลัง
ต้นทุนการผลิต สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เงินเดือนและค่าแรง ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ลักษณะของระบบบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การควบคุมภายใน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กระบวนการในการวางระบบบัญชี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เอกสารประกอบการลงบัญชีและสมุดบันทึกรายการขั้นต้น
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 บัญชีแยกประเภทและรายงานทางการเงิน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ระบบบัญชี-วงจรรายได้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ระบบบัญชี-วงจรรายจ่าย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ระบบบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ระบบบัญชีเกี่ยวกับต้นทุนผลิตภัณฑ์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 ระบบบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 ระบบบัญชีเกี่ยวกับเงินเดือนและค่าแรงงาน