วิชาชีพพื้นฐาน

หลักเศรษฐศาสตร์.

หลักเศรษฐศาสตร์.

หลักเศรษฐศาสตร์.

รหัสหนังสือ : 3805803100

จำนวน : 276 หน้า

ผู้แต่ง :สมถวิล จิตติมงคล

ราคาปก : 125 บาท

ส่วนลด : 12 บาท

ราคาพิเศษ : 113 บาท

:: รายละเอียด

รหัส 3200-1001
วิชาหลักเศรษฐศาสตร์
ทฤษฎี 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ - ชั่วโมง 3 หน่วยกิต
ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทาน และการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์ อุปทาน
และภาวะดุลยภาพของตลาด ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎี
การผลิต ต้นทุน รายรับและกำไรจากการผลิต การกำหนดราคาสินค้าในตลาดประเภทต่างๆ รายได้
ประชาชาติ องค์ประกอบและการกำหนดรายได้ประชาชาติ การเงินและการธนาคาร การคลังรัฐบาล การค้า
ระหว่างประเทศ เงินเฟ้อ เงินฝืด และการแก้ปัญหาเศรษฐกิจมหภาค วัฏจักรเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้ทั่วไปทางเศรษฐศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อุปสงค์ อุปทาน และดุลยภาพของตลาด
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ทฤษฎีการผลิต
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ต้นทุน รายรับ และกำไรจากการผลิต
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การกำหนดราคาในตลาดประเภทต่างๆ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 รายได้ประชาชาติ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 องค์ประกอบและการกำหนดรายได้ประชาชาติ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 การเงินการธนาคาร และนโยบายการเงิน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 การคลังรัฐบาลและนโยบายการคลัง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 การค้าและการเงินระหว่างประเทศ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 เงินเฟ้อ เงินฝืด การแก้ปัญหาเศรษฐกิจมหภาค และวัฏจักร เศรษฐกิจ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 การพัฒนาเศรษฐกิจและการบูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง