ประถมศึกษา 6

กิจกรรมเสริมทักษะ ภาษาอังกฤษ ป.6

กิจกรรมเสริมทักษะ ภาษาอังกฤษ ป.6

กิจกรรมเสริมทักษะ ภาษาอังกฤษ ป.6

รหัสหนังสือ : 1371213110

จำนวน : 168 หน้า

ผู้แต่ง :ดาราวดี ชมศิริ

ราคาปก : 110 บาท

ส่วนลด : 11 บาท

ราคาพิเศษ : 99 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือคู่มือ กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ป.6 เล่มนี้จัดทำขึ้นสำหรับนักเรียนระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อใช้เป็นแบบฝึกหัดเสริมเพิ่มเติมจากการเรียนเนื้อหาในหนังสือเรียน นักเรียนสามารถฝึกทำแบบฝึกหัดในหนังสือเล่มนี้เพื่อฝึกทักษะในการทำข้อสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ การสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาค และสอบปลายภาค หนังสือคู่มือชุดนี้จัดทำตามรายวิชาหลัก ซึ่งมีทั้งหมด 5 เล่ม ดังนี้

1. หนังสือคู่มือ กิจกรรมเสริมทักษะภาษาไทย ป.6

2. หนังสือคู่มือ กิจกรรมเสริมทักษะสังคมศึกษา ป.6

3. หนังสือคู่มือ กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ป.6

4. หนังสือคู่มือ กิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ป.6

5. หนังสือคู่มือ กิจกรรมเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ ป.6

:: สารบัญ