มัธยมศึกษาปีที่ 5

นาฏศิลป์ ม.5 เล่ม 3

นาฏศิลป์ ม.5 เล่ม 3

นาฏศิลป์ ม.5 เล่ม 3

รหัสหนังสือ : 2504312110

จำนวน : 76 หน้า

ผู้แต่ง :จีรพันธ์ สมประสงค์

ราคาปก : 60 บาท

ส่วนลด : 6 บาท

ราคาพิเศษ : 54 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน นาฎศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 3

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศิลปะการแสดงของไทย

   1.1 การแสดงมหรสพ

   1.2 การละเล่นพื้นเมือง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 นาฏศิลป์เพื่อนบ้านของไทย

   2.1 นาฎศิลป์เพื่อนบ้านของไทย

         - นาฎศิลป์มาเลเซีย

         - นาฎศิลป์อินโดนีเซีย

         - นาฎศิลป์อินเดีย

         - นาฎศิลป์จีน

         - นาฎศิลป์ทิเบต

         - นาฎศิลป์เกาหลี

         - นาฎศิลป์ญี่ปุ่น

         - คำถามตรวจสอบความเข้าใจ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สุนทรียะทางนาฏศิลป์

   3.1 สุนทรียะทางนาฏศิลป์

        - องค์ประกอบของนาฏศิลป์ไทย

        - ความหมายของสุนทรียะทางนาฏศิลป์

        - พื้นฐานความเป็นมาของนาฏศิลป์ไทย

        - คำถามตรวจสอบความเข้าใจ