มัธยมศึกษาปีที่ 3

ดนตรี ม.3 เล่ม 2

ดนตรี ม.3 เล่ม 2

ดนตรี ม.3 เล่ม 2

รหัสหนังสือ : 2434308110

จำนวน : 92 หน้า

ผู้แต่ง :จีรพันธ์ สมประสงค์

ราคาปก : 60 บาท

ส่วนลด : 6 บาท

ราคาพิเศษ : 54 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ดนตรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 รอบรู้เรื่องศิลปะการดนตรี

1.1 การเปรียบเทียบองค์ประกอบที่ใช้ในงานดนตรี

1.2 ความเป็นมาและยุคสมัยของดนตรีไทย

1.3 ความเป็นมาของยุคสมัยดนตรีสากล

1.4 ดนตรีแนวเพลงไทย

1.5 ดนตรีแนวเพลงไทยสากล

1.6 วงดนตรีสากลและโอกาสในการแสดง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทักษะทางดนตรี

2.1 หลักการฟังและขับร้องเพลงไทย

2.2 หลักการขับร้องเพลงสากล

2.3 การบรรเลงดนตรี

2.4 การประพันธ์เพลงในอัตราจังหวะ 2/4 และ 4/4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 อิทธิพลความงามของดนตรี

3.1 คุณค่าของดนตรีไทย

3.2 อิทธิพลของดนตรี